Thursday, December 6, 2018

SCRIPT FREE FIRE OB12 V1.25.5 - GHOST MODE, HEASHOT 100%, WHITE BODY...
Thông tin: SCRIPT FREE FIRE OB12 V1.25.5 - GHOST MODE, HEASHOT 100%, WHITE BODY...

Dung lượng: 1Mb

Chức năng:


- No Tree -  Xóa Cây: -1

- Night Mode - Trời Tối: -1

- Sensitivity AIM - Độ Nhạy Tâm: 200 - 1000

- Ghost Mode - Tàng Hình: 1 - 900

- White/ Black Body - Người Trắng/ Người Đen: 999 or -999

- Auto Heashot 100%: 0

- No Fail Damage - Ngã Không Mất Máu: - 25


Link tải:


- Link FFOB12.lua: https://goo.gl/Q5VNRX

- Link Game Guardian Mới Nhất: https://goo.gl/pGcBrK

- Link Không Gỉan Ảo DUAL SPACE: https://goo.gl/Frg3wr

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: